Роял Електроникс ООД

Сертификати


 

Aдминистратор на лични данни

Сертификат на "Роял Електроникс" ООД за администратор на лични данни.

Роял Електроникс ООД е вписан и притежава сертификат като администратор на лични данни в „Регистъра на администратори на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер No 4161.

Всички лични данни събирани от нас с регистрация на гаранционни и извънгаранционни ремонти са защитени от злоупотреби.

Комисия за защита на личните данни

Лични данни – Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 


 

Документ за правоспособност

Документ за правоспособност на „Роял Електроникс“ ООД.

 

Роял Електроникс ООД е сертифицирана от Българската Браншова камера по машиностроене със сертификат No 068/24.06.2016г. за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

Документа за правоспособност се издава на основание чл. 17 б, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферният въздух, във връзка с чл.5 (3) на Регламент (ЕО) 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 г. приета от ПМС 336/23.12.2008 г.

Документа за правоспособност ни дава право за извършване на дейности и страните от ЕС.