Роял Електроникс ООД

Декларация за поверителност

РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД обработва събраните или получени лични данни на своите клиенти.

1. Какви лични данни събираме?
РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно.
Ние обработваме следните лични данни:


а) Име, презиме и фамилия;

б) ЕГН;

в) Постоянен и/или адрес за кореспонденция;

г) Телефон;

д) Електронна поща

2. Защо са ни необходими?
Обработваме Вашите лични данни за следните цели: 
Сключване и изпълнение на договори с контрагенти;

Водене на счетоводство, както и за данъчни цели;

С оглед осъществяване на извънсъдебни и/или съдебно събиране на дължимите суми и защита на интересите на Дружеството, като субект на частното право и с оглед упражняване на договорните му права и задължения.

Данните ще се използват единствено за горепосочените цели от РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД.

Само определени служители на дружеството имат достъп до Вашите данни, чрез своя потребителски идентификатор и лична парола в нашата вътрешна системата.
Служителите на РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД, които имат достъп до лична информация, са задължени да не използват информацията за каквато и да е друга цел, освен за изпълнение на предоставяните от нас услуги.

3. На какво основание обработваме личните Ви данни?
За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно основание.
Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна/представляваното от него дружество е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор - чл. 6, пар. 1, буква „б“ от Регламента;

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, тъй като Дружеството е задължено да събира определени данни в изпълнение на изискванията на Закон за счетоводството, ЗЗД, ТЗ, ЗОП, ЗПП и др. - чл. 6, пар. 1, буква „в“ от Регламента;

Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при сключване на съответния договор. Личните данни се предават от субекта на данни на Администратора и/или на външна счетоводна фирма, която е Обработващ личните данни.

4. Колко дълго съхраняваме данните Ви?

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали в период от 5 години от изтичане на срока на договора или прекратяване на същия или докато не поискате тя да бъде изтрита.

5. Какво правим със събраните лични данни? 
Вашите лични данни се съхраняват/обработват в РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД на територията на България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се намира и извършват също в границите на страната.
Всички електронни носители и бази данни, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Личните Ви данни се пазят от сигурни мрежи и са достъпни само за ограничен брой лица, за които достъпът е необходим с цел изпъление на сключените договори с Дружеството.

6. Споделяне на информация с трети страни
Защитата на личната Ви информация е важна за нас.
Ние не споделяме информация за контакт с Вас с трети страни за техните директни маркетингови цели без Вашето разрешение.
За изпълнение на сервизните услуги, които предоставяме, ангажираме трети лица – подизпълнители и/или доставчици на продукти и услуги, част от които, за да изпълнят функциите си, имат достъп до личните Ви данни, които ние събираме и обработваме.
За да защитим Вашата лична информация, декларираме пред Вас, че те са договорно задължени да се съобразят с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и за неизползване на Вашата лична информация за други цели.
Ние няма да споделяме тази информация с други лица, освен ако и доколкото: 1) това се изисква от нормативен акт, 2) необходимо е за изпълнение на наши договорни задължения и 3) в случай на откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности от овластени органи.
Във всички други случаи, ние споделяме Вашата лична информация с трети лица само, ако имаме Вашето изрично съгласие. Ако и когато се прехвърля Вашата лична информация на трети лица, ние ще гарантираме, че същата е защитена с подходящи средства.

7. Използване на "бисквитки"
"Бисквитки" могат да бъдат използвани, за да Ви се предостави подходяща за Вашите нужди информация от нашия сайт. Този файл е част от данни, които интернет страницата ни може да изпрати на Вашия браузер и след това да бъде съхранена в системата Ви.
"Бисквитките" ни позволяват да обслужваме клиентите си по-добре като им предоставяме специална за нуждите им информация.

8. Какви са вашите права?
Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни;
Право на коригиране на Вашите лични данни;
Право на изтриване на личните Ви данни („право да бъдеш забравен“);
Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
Право на преносимост на личните Ви данни.
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на данните като използвате следните данни за контакт: e-mail: dpo@thunder.bg, тел. +359 896 22 56 26.
Длъжностното лице по защита на данните ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).

При отказ да дадете съгласието си за обработване на Вашите лични данни за целите на РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД, посочени в т. 2 от Декларацията за поверителност, ние не бихме били в състояние да Ви предоставим сервизна услуга.